Warunki

-------------------------------------------------- -----
Ogólne warunki handlowe z informacją o kliencie
-------------------------------- --- --------------------


Spis treści
------------ ----- -
1. Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo odstąpienia
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zachowanie tytułu
7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
8. Prawo właściwe
9. Alternatywne rozstrzyganie sporów


1) Zakres
1.1 Obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) Mario Zito, działającego pod nazwą „Flinkers Sneaker” (dalej „Sprzedawca”) do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) zawiera ze sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, o ile nie uzgodniono inaczej.
1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani osobiste. można przypisać zatrudnioną aktywność zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

2) Wniosek umowy
2.1 Sklep internetowy z opisami Produktów zawartymi przez Sprzedawcę nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą formularza zamówienia online zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.
2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (fax lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, lub
​​- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
- poprzez wezwanie klienta do zapłaty po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z ww. umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty z takim skutkiem, że klient nie jest już związany jego oświadczeniem woli.
2.4 Jeżeli metoda płatności oferowana przez Wybrano PayPal, płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć na https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca już w momencie kliknięcia przez Klienta klika przycisk kończący proces składania zamówienia deklaruje przyjęcie oferty Klienta2.5 Przy składaniu oferty za pośrednictwem Po zawarciu umowy tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę w internetowym formularzu zamówienia sprzedawcy i przesyłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia treści umowy poza tym. Jeżeli klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i będą dostępne dla klienta bezpłatnie za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.
2.6 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w trakcie elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.
2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki i angielski.
2.8 Przetwarzanie zamówienia i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, zostaną dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy
3.1 Konsumenci są zasadniczo uprawnione Prawo do odstąpienia od umowy.
3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności
4.1 O ile nie określono inaczej w opis produktu, są to Podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.
4.2 Klient zostanie poinformowany o możliwościach płatności w sklepie internetowym sprzedawcy.
4.3 W przypadku uzgodnienia przedpłaty przelewem bankowym , płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.
4.4 W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT”, płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać aktywowane konto bankowości internetowej do uczestnictwa w „SOFORT”, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i potwierdzić zlecenie płatności „SOFORT”. Transakcja płatnicza jest realizowana natychmiast po tym przez „SOFORT” i obciążany jest rachunek bankowy klienta. Klient może wywołać bardziej szczegółowe informacje na temat metody płatności „SOFORT” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Jeśli metoda płatności oferowana za pośrednictwem „ Usługa płatności Shopify Payments” to wybrane przetwarzanie płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe”) Indywidualne metody płatności oferowane za pośrednictwem Shopify Payments są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. Do przetwarzania płatności Stripe może skorzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o czym klient może zostać odrębnie poinformowany. Dalsze informacje na temat „Shopify Payments” są dostępne w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Jeśli metodą płatności jest polecenie zapłaty SEPA, kwota faktury jest po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu zaliczki na informację o płatności. Polecenie zapłaty pobierane jest w momencie, gdy zamówiony towar opuści magazyn sprzedającego, ale nie przed upływem terminu do uprzedniej informacji. Informacje z wyprzedzeniem („Wstępne powiadomienie”) to wszelki komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od sprzedawcy do klienta, który ogłasza obciążenie za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych lub jeśli klient sprzeciwi się obciążeniu, chociaż nie jest do tego uprawniony, klient musi ponieść opłaty poniesione przez odpowiednie bank, jeśli jest za to odpowiedzialny.
4.7 Przy wyborze metody płatności „polecenie zapłaty przez ipayment” lub „karta kredytowa przez ipayment”, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem systemu płatności ipayment firmy 1&1 Internet AG, który przekazuje płatność klienta żądanie do odpowiedniego dostawcy płatności. Do przetwarzania płatności mają zastosowanie ogólne warunki handlowe danego dostawcy płatności, które klient może wziąć pod uwagę i musi zaakceptować w ramach procesu płatności elektronicznej. Metody płatności "polecenie zapłaty przez ipayment" lub "karta kredytowa przez ipayment" podlegają pod warunkiem, że odpowiedni dostawca płatności akceptuje żądanie płatności klienta.
4.8 W przypadku wybrania metody płatności polecenie zapłaty (polecenie zapłaty), kwota faktury jest płatna niezwłocznie po zawarciu umowy. Metoda płatności poleceniem zapłaty wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, Londyn, N13 4BS, Wielka Brytania („Masterpayment”). Jeżeli klient ma możliwość polecenia zapłaty (polecenia zapłaty) po sprawdzeniu zdolności kredytowej, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z net-m privatbank 1891 AG, ​​Odeonsplatz 18, 80539 Monachium („net-m privatbank 1891 AG”), na którą Sprzedający przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku net-m privatbank 1891 AG jest upoważniony do odebrania kwoty faktury z określonego konta klienta. W przypadku cesji płatność może być dokonana wyłącznie na rzecz net-m privatbank 1891 AG ze skutkiem umorzenia długu. Polecenie zapłaty następuje w momencie opuszczenia przez zamówiony towar magazynu sprzedawcy. Nawet w przypadku wybrania metody płatności polecenie zapłaty (polecenie zapłaty) za pośrednictwem Masterpayment, sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, deklaracji anulowania i wysyłki lub not kredytowych.4.9 Przy wyborze metody płatności „Polecenie zapłaty PayPal” PayPal przelewa kwotę faktury z rachunku bankowego klienta w imieniu sprzedającego po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu na przekazanie informacji z góry. Wstępne powiadomienie („Wstępne powiadomienie”) to dowolna wiadomość (np. faktura, polisa, umowa) do klienta, która ogłasza obciążenie za pomocą polecenia zapłaty SEPA.Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych lub jeśli klient sprzeciwi się obciążeniu, chociaż nie jest do tego uprawniony, klient musi ponieść opłaty poniesione przez odpowiednie bank, jeśli jest za to odpowiedzialny
4.10 W przypadku wybrania metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatności „Klarna”, płatność zostanie przetworzona przez Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „ Klarnej"). Więcej informacji i warunki Klarna można znaleźć w informacjach o płatnościach sprzedawcy, które można wyświetlić pod następującym adresem internetowym:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Warunki dostawy i wysyłki
5.1 Towary są dostarczane pocztą na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy przetwarzaniu transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedawcy.
5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę jako wynik. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu ma zastosowanie uregulowanie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.
5.3 Odebranie przez sprzedawcę nie jest możliwe ze względów logistycznych.

6) Zastrzeżenie własności
Jeżeli sprzedający wprowadzi zaliczkę, zachowuje własność dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.7.2 Odstępstwo dotyczy towarów używanych: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada wystąpi dopiero po upływie roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia. Jednakże skrócenie okresu odpowiedzialności do jednego roku nie dotyczy - przedmiotów, które zostały użyte do budowy zgodnie ze swoim zwykłym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość,
- do roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów poniesionych przez Klienta, oraz
- w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę.
7.3 Klient proszony jest o reklamację doręczyciela na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Obowiązujące prawo
Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami , z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9) Alternatywne rozwiązywanie sporów
9.1 UE Komisja udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ta platforma służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowe rozstrzyganie sporów wynikających ze sprzedaży internetowej lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
9.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem polubownym.