Prawo odstąpienia od umowy

---------------------
Polecenie odwołania i formularz odstąpienia
--------------- - ----

Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub jeden osoby trzeciej, która nie jest przewoźnikiem, weszło w posiadanie ostatnich towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować (Flinkers Sneaker, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Niemcy, e-mail: info @flinkerssneaker.com) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Możesz w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać okresu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.
Konsekwencje odstąpienia od umowy:
Jeśli odwołasz niniejszą umowę, musimy niezwłocznie zwrócić wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, a najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odwołaniu tej umowy jest. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Uwagi ogólne:

Unikaj uszkodzenia i zanieczyszczenia towarów. Towar należy odesłać do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

Koszty wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.

Skarpetki i wkładki nie podlegają wymianie ze względów higienicznych.


--------------------
B. Formularz odstąpienia od umowy
--------------------
Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Do:
Flinkers Sneaker
Mario Zito
Bernsteinstrasse 15
76461 Muggensturm
Niemcy
E-mail: info@flinerssneaker.com

Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)
_________________________________________
_______________________________________________________
Zamówiłem dnia (*) ____________ / Otrzymano dnia (*) ____
________________________________________________________
Nazwa konsumenta(-ów)
________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)
____________________________________________
Podpis konsumenta( s) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
_________________________
Data
(*) Niepotrzebne skreślić